رابط کاربری

بخشی از پروژه که مستقیما با کاربر در ارتباط است و باید تعامل کاملی با رفتار کاربر داشته باشد