تضمین کیفیت

هدف از این بخش داشتن کیفیت مناسب و استاندارد های معمول در پروژه هاست و این بخش برای هر پروژه الزامی است